Формуляр за записване за учебната 2016-2017 година

Domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2016- 2017

Информация за ученика / Dati dell’allievo

Ученик/Allievo.........................................................................................................................................

име,презиме, фамилия/nome,cognome

Роден/а /Nato/a   на/il ......................в/ а ...............................................................................................

Гражданство/Cittadinanza...........................................ЕГН/ Codice Fiscale.......................................

Адрес/ Indirizzo  град/città..................................................................................CAP...........................

ул./via.........................................................................................................................................................

Телефон/ Telefono..................................................Религия/Religione.................................................

 

Информация за родителите / Dati dei genitori

Баща/Padrе...................................................................................................................................................

име,презиме, фамилия/nome,cognome

Място на раждане/Luogo di nascita.............................................................................................................

Дата на раждане/ Data di nascita.................................................................................................................

Тел/Тel.......................................................................е-mail..........................................................................

Майка/Mаdre..............................................................................................................................................

име,презиме, фамилия/nome,cognome

Място на раждане/Luogo di nascita............................................................................................................

Дата на раждане/ Data di nascita................................................................................................................

Тел/Тel.......................................................................е-mail........................................................................

Декларация / Dichiarazione

Ние, долуподписаните родители / Noi, i genitori  sottoscritti:

 .................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

Име,презиме, фамилия на майката и бащата/nome,cognome del madre e del padre

сме съгласни нашият син/дъщеря / siamo d’accordo che il nostro figlio/figlia

.........................................................................................................................................................

име,презиме, фамилия/nome,cognome

да участва в учебните занятия на Българското Неделно Училище "Асен и Илия  Пейкови" в Рим.

di prendere parte alle lezioni nella scuola bulgara “Assen e Ilia Peikov” a Roma .

Уведомени сме,че в интернет-страницата на училището може да бъде публикуван снимков  материал на нашето дете.

Siamo informati, che nella pagina web della scuola potrebbe essere pubblicato materiale fotografico che riguarda nostro/a   figlio/a.

Декларацията е валидна от  ..............до............. La diachiarazione ha validità da ..............a.................

 

Подпис на Майката/ Firmа della Madre....................................................

Подпис на Бащата/ Firmа del Padre..........................................................

Дата/Data:

 

 

 

 

Училището партнира в европейската програма "Еразмус +" 2016 -2018 г. на тема: 

“Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на своите столици“ ID - 2016-1-BG01-KA201-023726,

заедно с Първа английска гимназия, София (Координатор)  и  Грийв Гимназиум, Копенхаген.

 Р                             РИМ

 

Българското училище "Асен и Илия Пейкови" в Рим е създадено през 2014 година от родолюбиви и ентусиазирани родители в отговор на осъзнатата нужда от структурирано и систематично обучение по български език и литература, история, география, култура и традиции на България за деца, живеещи в Италия.

От септември 2017 г. занятията се провеждат на piazza Borgoncini Duca, 5 (до Ватикана).

От 2015 година БНУ "Асен и Илия Пейкови" е член на Асоциацията на неделните училища в чужбина, а от 2016 г. е вече едно от иновативните училища на България.

        ЕТУН           НЕТУНО

 

От 2016 г. българското училище "Асен и Илия Пейкови" отвори врати и в градчето Нетуно, в близост до Рим, където се намира една от най-големите български общности на Апенините. Деца от близките градчета Анцио, Тор Сан Лоренцо, Ардея и Априлия се събират всяка неделя за редовните занятия още от 2011 г. 

След многократни промени в управлението на най-старото и многобройно училище в Италия,  днес то продължава да расте и да се развива. Стремежът на преподавателския екип е да прилага методи на обученiие, съобразени с мирогледа и убежденията на учениците, стимулирайки инициативността и самоятелността.

                   ЛАДИСПОЛИ

 

През септември 2017 г. към  училището  се присъединява и съществуващото вече училище и в Ладисполи.

Там се обучават деца предимно от началните и средните класове.

Преподавателският екип е местен и позволява по-добра спойка с общността.

Целта е да бъдат обхванати възможно по-голям брой ученици в систематизирано обучение, в което да се прилагат принципите на достъпност, равнопоставеност и взаимопомощ и в което се подпомага интегрирането в обществото и мобилността на учениците. 

 

 


Занятията се провеждат:

Рим-всяка събота от 14.30 до 18.30 ч.

piazza Borgoncini Duca, 5

 

Нетуно-всяка неделя от 10 до 14 ч. 

via S.Benedetto Manni, 6-Nettuno (RM)

 

Ладисполи- събота от 14.30 до 18.30

piazza G.Falcone - 00055 Ladispoli (RM)

Контакти:

Детелина Кирилова

(Директор на училището)

тел. 0039/3278210061

 

Венета Ненкова

(Президент на Асоциацията)

 Тел.0039/348 35 30 943

 

Mail:scuolabulgara@gmail.com