РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Настоящият „Регламент за защита на личните данни“ се отнася до събирането, използването и обмена на личните данни на родители и ученици, посещаващи Българско училище „Асен и Илия Пейкови“ Рим/ Нетуно/ Ладисполи/ Салерно/ Кастильоне дал Лаго/ Перуджа, както и до техните права, свързани с личните данни, съхранявани в базата данни на училището.

Регламентът за защита на личните данни е неразделна част от Формуляра за съгласие, който родители и ученици (над 14 годишна възраст) трябва да попълнят и подпишат. Двата документа формират законовата база, върху чиято основа училището осъществява образователната си дейност в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните на Европейския Съюз (Регламент 2016/679 на ЕС) и Закона за защита на личните данни на Република България.

Повече информация за Общия регламент за защита на личните данни на ЕС и за задълженията на обществените организации при обработка на лични данни може да се получи на английски език на британския уебсайт на Службата на Комисаря по информация на Великобритания, https://ico.org.uk/ и на български език на уебсайта на Комисията за защита на личните данни на Република България, https://www.cpdp.bg/.

 

1.Относно този документ

Настоящият „Регламент за защита на личните данни“ (по-нататък: Регламент) изяснява въпроса за това как Българско училище „Асен и Илия Пейкови“ Рим/ Нетуно/ Ладисполи/ Салерно/ Кастильоне дал Лаго/ Перуджа (по - нататък: Училището) събира, използва и обменя с трета страна личните данни на учениците, както и правата, касаещи личните данни, съхранявани в училището.

Документът се отнася до начините на обработка на личните данни на ученици и техните родители, които са посещавали, продължават да посещават или ще посещават Българско училище „Асен и Илия Пейкови“ Рим/ Нетуно/ Ладисполи/ Салерно/ Кастильоне дал Лаго/ Перуджа.

 

2. Администратор на данни

Българско училище „Асен и Илия Пейкови“ Рим/ Нетуно/ Ладисполи/ Салерно/ Кастильоне дал Лаго/ Перуджа е учредено от Културна Асоциация с нестопанска цел, с наименование „Паралел 43”, въз основа на действащите норми на закон n. 266 от 2 август 1991 г., регистрирано в Генерална Данъчна Служба в Провинция Рим, Териториален офис Рим 5 Тусколано /Agenzia delle entrate, direzione provinciale II di Roma, ufficio teritoriale di Roma 5 Tuscolano/, № 2176,serie3,13.05.2015., с адрес via Fulvio Bernardini,50 - 00142 Roma, тел. (+39) 348 3530943, e-mail: scuolabulgara@gmail.com. Председателят на асоциацията и училищния ръководител са администратори на данните. 

 

3. Вид на информацията, която Училището събира

Училището може да събира следните видове лични данни:

 • Име на родителя/настойника, адрес, имейл и телефонен номер;

 • Име на детето/ученика, дата и място на раждане, ЕГН и/или Сodice fiscale, номер на разрешително за пребиваване (ако има такъв), националност на детето;

 • Снимка на детето/ученика, ако е необходима за издаване на съответни удостоверения и други документи, за които се изисква снимка; като родителят трябва да предостави писмено съгласие да се съхраняват снимки на малолетния, да бъдат публикувани в уебсайта на Училището с цел подобряване на образователните дейности, публичност на училищната дейност, при отчитане пред българското министерство на образованието и науката, и т.н.;

 • Някои данни за италианското училище, в което се обучава детето/ученика;

 • Информация за седалищата на отделните филиали, в което Училището провежда занятията;

   

  Лични поверителни данни и информация, включваща:

 • Данни за здравето и евентуални медицински проблеми на детето/ученика (напр. спазване на диети, прояви на алергия, астма ит.н.);

 • Данни за етническата и расова принадлежност на детето/ученика, която се съхранява в Училището, само ако съществува законово основание трета страна да поиска подобни данни и само във връзка с общуването на Училището с тази страна по повод на образователните дейности;

 • Данни за родния език на детето/ученика и/или за други езици, които то владее.

 

4. Начини за събиране на информацията

         Училището може да събира лични данни по различни начини:

 • При размяна на информация между Училището и родителя преди записването на детето/ученика;

 • От формуляра за записване на детето/ученика при кандидатстване в Училището;

 • При общуването по телефон, имейл, мобилни приложения като WhatsAap,Viber или чрез друга информационна медия / катоФейсбук/ с Училището;

 • Чрез всякаква друга комуникация през учебната година, постъпила по време на обучението и свързана с успеваемостта на детето/ученика;

 • Чрез снимките, направени от Училището и за което родителят/настойникът е дал писменоп съгласие за ползването им;

 • От фактурите и разписките на платените такси за обучение;

 • От трети страни, (роднини, приятели или познати), от българските училища в Рим или Италия, при преместване на дете от друго Училище, или от служители на българското посолство в Рим, отнасящи се до образователните дейности наУчилището.

 

5. Как се използва информацията

       Училището може да използва лични данни, включително лична поверителна информация, събирана от родителите и/или от децата на възраст              над 14 години със следните цели:

 • Провеждане на образователните дейности на Училището; администриране на Училището;

 • Администриране и поддръжка на училищния уебсайт, електронния дневник и други информационни средства, чрез които Училището поддържа връзка с родители и ученици;

 • Администриране на финансите на учредителната организация на Училището и на самото Училище (напр. таксите за обучение, плащанията на наеми или за други дейности на Училището, връщане на пари и т.н.);

 • Във връзка с комуникацията на Училището с българското Министерство на образованието и науката и на отдела за българските неделни училища в чужбина в съответствие с българското законодателство;

 • Във връзка с комуникацията на Училището с посолството на Република България в Рим, Италия що се отнася до образователните дейности на Училището, включително подаване на информация за него при кандидатствания за подкрепа от страна на българското министерство на образованието и науката и при необходимост от отчитане на разходите във връзка с работата и различните дейности на Училището;

 • Във връзка с комуникацията на Училището с други български неделни училища в Италия що се отнася до обучението на децата и участието им в различни извънкласни дейности;

 • Поставяне на снимки на уебсайта на Училището на дете/ученик само във връзка с образователните дейности и при писмено съгласие на родителя/настойника;

 • Участие на детето в създаването на училищни медийни продукти - късометражни филмчета, които се поместват в You tube канала на училището.

Получаване на обратна връзка, запитвания или оплаквания:

 • Училището използва лични данни за вас и вашето дете и същевременно следи никаква част от тези данни да не бъде използвана с цел реклама или каквато и да е друга видимост в публичното пространство, освен указаните в този Регламент случаи.

 

6.Основания за обработка на данните и начините на използването им

            Училището обработва лични данни във връзка с обучението на записаното дете/ученик в Училището.

           Училището обработва личните данни и във връзка с подобряване на дейността на Училището, при необходимост от защита на законните интереси на Училището и  трети страни или с цел привеждане на дейностите ни в съответствие със законодателството. В този случай, личните данни се използват, както следва:

 • Контрол и оценка на успехите на Училището и неговата ефективност в съответствие с определени стандарти на българската образователна система и при съответствие с образователната система на Италия;

 • Поддържане на високо ниво и при необходимост подобряване на управлението на Училището;

 • Съответствие с изискванията за равенство и многообразие в училищната среда и връзките ни с други училища и образователни учреждения;

 • Получаване на съвет относно правата и задълженията ни, напр. когато имаме нужда от юридическа помощ;

 • Съобразяване със закони и разпоредби (напр. съобразяване с образователни стандарти, законите против прането на пари, изискванията на българските закони и на съответните закони на Италия);

 • Информиране на българското посолство в Италия за образователните дейности на Училището, когато посолството е във връзка с българското министерство на образованието и науката по въпроси, отнасящи се до работата наУчилището;

 • Подпомагане на разследване, осъществявано от полицията или други компетентни органи.

Училището може да обработва лични данни и в следните случаи:

При необходимост от медицинска намеса (напр. при спешен случай по време на учебния ден);

 

7. Обмен на информация с други

С цел изпълнение на положенията на този Регламент и на посочените по-горе в него основания за обработка на данни Училището може да обменя лични данни с трети страни, като:

 • Министерство на образованието и науката на Република България;

 • Българското посолство в Рим, Италия, при комуникацията му с българското министерство на образованието и науката във връзка с дейността и отчетността наУчилището;

 • Образователните и финансови органи на Италия във връзка с работата на Училището и съобразяването му със законите и разпоредбите на Италия;

 • Администрацията на седалищата, в които Училището провежда учебни занятия в отделните филиали в Рим, Нетуно, Ладисполи, Кастилюьоне дел лаго, Салерно, Перуджа.

 • Доставчици на услуги във връзка с плащания на такси за обучение или за други образователни услуги (такива като италиански банки, български банки, български електронни системи за плащания , администриране ит.н.);

 • Медицински здравни служби в случай на спешност или при необходимост от медицинсколечение;

 • Полицията, съда, службите, разследващи престъпления, и т.н., когато се отнася до предотвратяване на престъпления или до наказателно преследване;

 • Роднините (когато съществува законово основание за предоставяне на данни на тях).

 • Училището гарантира, че то предприема ясни и твърди мерки относно сигурността и защитата на лична информация и е способно да предотврати загубването, открадването или неправомерното получаване на данни от трети лица, независимо от формата, в ко ято данните се съхраняват.

 • Училището гарантира, че никаква информация не може да бъде предоставяна на когото и да било, който не спада към посочените по-горе категории лица и организации.                                                                                                                                                                               8. Пренос на данни по международна линия

 • Личните данни на родители и деца/ученици се съхраняват в служебния компютър на Училището, намиращ се в държава, принадлежаща към Европейската икономическа зона.

 • При общуване с други български училища в други страни извън Европейската икономическа зона може да бъде обменена известна информация за учениците ни с администрациите на тези училища с цел подобряване изпълнението на образователните стандарти, на качеството на обучението и при комуникацията ни с български образователни органи.

 

         9. Подновяване на личните данни

 • При промяна на информация, отнасяща се до родителите и/или учениците, съхранявана в Училището, същата трябва да бъде подновена своевременно. Това с особена сила се отнася до контактните данни.

 • Подновяването на информацията може да бъде направена чрез имейл до администрацията на Училището, по телефона или по друг подходящ начин.

 

10. Срок на съхраняване на данните

 • В съответствие със сроковете, предвидени от законодателството в Италия (и особено данъчните закони, въз основа на които Училището осъществява дейността си); в съответствие с разпоредбите на българското образователно законодателство за българските неделни училища в чужбина, Училището съхранява личните данни най-малко пет години, като някои от документите (регистрационна книга за издадените удостоверения) и със срок постоянен.

 • Част от тях могат да бъдат запазени и за по-дълго с цел провеждане на статистически анализи, но те задължително се ползват в състояние на анонимност.

 • Електронните адреси се съхраняват с цел информиране за дейностите на Училището, освен ако не бъде прекъсната комуникацията по желание, след изпращане на имейл до scuolabulgara@gmail.com .

   

11. Права на потребителите

Въз основа на упоменатите по-горе разпоредби, съществуващи в двете страни – Италия и България – могат да се упражняват следните права:

 • Получаване на достъп на родител и/или дете до личните им данни, съхранявани в Училището, както и разпечатка на данните; Дете/ученик може да получи достъп до данните си и без родителско съгласие, ако то е на възраст над 14 години и ако съществува законно основание за това; за издаването на разпечатки на личните данни на родители и ученици не се взема такса, а разпечатките се предоставят не по-късно от 30 дни от датата на запитването за предоставяне на лични данни;

 • Несъгласие за обработка на личните данни, в случай на опасност от някаква вреда или неудобство

 • Запитване за поправка на личните данни, в случяю на допуснати неточности

 • Заличаване на личните данни; ако това бъде направено, докато детето/ученикът все още се обучава в Училището, то може да не получи всички облаги ;

 • Запитване за ограничение при обработка на личните данни; когато обработката на данни се извършва в съгласие, потребителят може да оттегли съгласието си, без с това да наруши законната обработка на данни, основана върху съгласието, дадено преди оттеглянето му;

 • Съхраняване на предоставените лични данни в желания формат, включително когато данните трябва да бъдат прехвърлени на друг администратор;

 • В зависимост от конкретна ситуация, потребителят може да отхвърлис някои от начините на обработка на данни, ако това засяга личните права на ридител и/или дете/ученик.

 • При желание да бъдат оттеглени личните данни на детето/ученика е необходимо да се информира администрацията на Училището, използвайки посочените по-долу контакти.

 • Обработката и съхраняването на личните данни се основава на съгласието от страна на потребителя и оттеглянето им може да ограничи предоставянето на образователните услуги в пълен обем.

   

13. Контактни детайли

При възникване на въпроси по настоящия „Регламент за защита на личните данни“, за начина на обработка на данните и достъпа до тях, съхранявани от Училището, можете да се свържете с администрацията на Училището:

Имейл: scuolabulgara@gmail.com

Телефон: (+39) 3483530943, (+39) 3278210061

При неправилно обработване на личните данни може да бъде подадено оплакване пред съответните органи, като Комисията за защита на личните данни на Република България.

 

Настоящият документ „Регламент за защита на личните данни“ се отнася както до родители и ученици, посещаващи Българско училище „Асен и Илия Пейкови”, Рим/ Нетуно/ Ладисполи/ Кастильоне дел лаго/ Салерно/ Перуджа, така и до всички служители и сътрудници, чиито данни се съхраняват и обработват от Училището.

 Завърши участието на училището в европейската програма "Еразмус +" 2016 -2018 г. на тема: 

“Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на своите столици“ ID - 2016-1-BG01-KA201-023726,

заедно с Първа английска гимназия, София (Координатор)  и  Грийв Гимназиум, Копенхаген.

Занятията се провеждат:

Рим-всяка събота от 14.30 до 18.30 ч.

piazza Borgoncini Duca, 5

Нетуно-всяка неделя от 10 до 14 ч. 

via S.Benedetto Manni, 6-Nettuno (RM)

Ладисполи- събота от 14.30 до 18.30

piazza G.Falcone - 00055 Ladispoli (RM)

Кастильоне дел Лаго - неделя от 14.30 до18.30 ч. -

Салерно -  неделя 9.30 до 13.30 и от 14.30 до 18.30 - via Picenza,30, 84131 Salerno(SA)

Контакти:

Детелина Кирилова

(Директор на училището)

тел. 0039/3278210061

 

Венета Ненкова

(Президент на Асоциацията)

 Тел.0039/348 35 30 943

 

Mail:scuolabulgara@gmail.com