ПРАВИЛНИК

 

                                             ЗА ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД

НА

БЪЛГАРСКО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ

АСЕН И ИЛИЯ ПЕЙКОВИ“,

ГРАД РИМ, ИТАЛИЯ

 

 

 

 

 

ЧАСТ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………......…4

 

ЧАСТ II ОРГАНИ………………………………………………………………..…….……...…4

Глава първа – Управителен съвет (УС)

Глава втора - Училищен ръководител

Глава трета – Педагогически съвет (ПС)

Глава четвърта – Родителски съвет (РС)

 

ЧАСТ III УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ……………………………………..…...8

Глава първа –Cтруктура на учебното заведение……………………………………………...8

Глава втора – Прием……………………………………………………………………………...9

Глава трета – Организация…………………………………………………………………….10

Раздел I - Учебни програми, хорариум и тематични разпределения

Раздел II - Училищен график

Раздел III - Учебен план

Раздел IV - Седмично разписание

Раздел V - Проверки, оценки и удостоверения

Глава четвърта – Извънкласна дейност ……………………….………………………….….13

Раздел I – Задължителна извънкласна дейност (ЗИД)

Раздел II – Допълнителна извънкласна дейност (ДИД)

Глава пета - Дистанционно обучение…………………………………………………………..14

Глава шеста - Сертификационна дейност……………………………………………….……15

Глава седма - Вътрешен ред…………………………………………………………………..….15

Раздел I Прием – записване

Раздел II - Организация на учебните часове

Раздел III - Права и задължения на ученици и родители

Раздел IV – Наказания

Раздел V - При спешен случай

Раздел VI - Родители – Преподаватели

 

ЧАСТ IV УПРАВЛЕНИЕ…………………………………………………………………………21

Глава първа – Педагогическо и кадрово управление

Глава втора – Документално и материално-техническо управление

Глава трета – Бюджетно-финансово управление

Глава четвърта – Трудово-правни отношения

Раздел I – Назначаване и освобождаване на училищен ръководител

Раздел II – Назначаване и освобождаване на преподаватели и помощен персонал

Раздел III – Норми на взаимоотношения

Глава пета – Комуникации……………………………………………………...…………..……27

Раздел I – Външни комуникации (Връзки с обществеността)

Раздел II – Вътрешни комуникации

 

ЧАСТ V КОНТРОЛ

Глава първа – Контролна дейност – общи положения…………………………………….…28

Глава втора – Организация на контрола

Раздел I – Педагогически контрол

Раздел II – Административен контрол

Глава трета – Санкции

 

 

 

ЧАСТ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Настоящият правилник урежда дейността и управлението на Културна асоциация „Паралел 43” Рим и свързаното с нея Българско училище „Асен и Илия Пейкови”. Дейността се провежда съгласно разпоредбите на Министерството на образованието и науката за българските неделни училища в чужбина и тези на италианското законодателство, отнасящи се до асоциативната дейност, трудово-правните отношения и др., като отчита и натрупания опит и практики от развитието на училищата и детските градини в чужбина от създаването им до сега.

Чл. 2. Настоящият правилник се приема и изменя на съвместно заседание на УС, ПС и РС, с обикновено мнозинство на всички присъстващи техни членове, имащи решаващо право на глас, упражнено лично.

 

ЧАСТ II ОРГАНИ

 

Глава първа

Управителен съвет (УС)

Чл. 3. (1) Управителният съвет е ръководен орган на Културна асоциация „Паралел 43”Рим. Членовете му се избират от Общото събрание на асоциацията. Техният брой, длъжности и продължителност на мандата се определят от устава на асоциацията.

(2) Управителният съвет взема решения от административен и бюджетен характер, както и относно предложената от педагогическия съвет образователна политика на асоциацията..

Чл. 4. (1) Заседанията на УС се провеждат минимум два пъти годишно, в началото и края на учебната година.

(2) Свикват се поне 48 часа предварително от председател, секретар или училищен ръководител или от поне една трета от управителите.

(3) Училищният ръководител и председателят на РС или надлежно упълномощени от тях лица присъстват на заседанията със съвещателен глас.

(4) Заседанията се считат за редовни, ако на тях присъстват поне половината от управителите.

(5) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, имащи решаващо право на глас. Училищният ръководител и председателят на РС участват със съвещателен глас. Правото на глас се упражнява лично, без право на упълномощаване. В случай на равенство на гласовете, надделява гласът на Председателя.

Чл. 5. Текущи въпроси се обсъждат и решават и по електронен път, във формат, включващ задължително всички управители, училищен ръководител и председател на РС.

 

Глава втора

Училищен ръководител

Чл. 6. (1) Училищният ръководител отговаря за цялостната учебно-възпитателна, методическа, организационна и контролна дейност на училището и детската градина.

(2) Училищният ръководител отговаря за функционирането на учебното заведение, съставя, предлага и провежда училищната политика и общи насоки на училищния проект на асоциацията. За целта, участва със съвещателен глас на всички заседания на управителния съвет и бюрото на асоциацията, както и на заседанията на родителския съвет. Участва в изработването на дневния ред на всички заседания, с изключение на въпросите, които го засягат.

Глава трета

Педагогически съвет (ПС)

Чл. 7. (1) Педагогическият съвет на училището е основният орган за разглеждане и решаване на основните педагогически въпроси. Той включва в състава си всички преподаватели и се председателства от училищния ръководител.

(2) Педагогическият съвет се свиква три пъти годишно от училищния ръководител. Извънредно заседание се свиква от училищния ръководител или по писмено искане до него от най-малко 1/3 от числения му състав.

(4) На редовните заседания на ПС (в началото на учебната година, в края на първия срок и в края на учебната година) участват със съвещателен глас представител на РС и представител на УС.

(5) При гласуване на решения, правото на глас се упражнява лично, без упълномощаване. Решения се вземат с обикновено мнозинство. при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав. При равен брой гласове, гласът на училищния ръководител надделява.

(6) Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет при същите условия, при които се приемат – обикновено мнозинство при 2/3 присъствие.

(7) На всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол, който се изпраща на УС и РС.

Чл. 8.(1)ПС изготвя, приема и провежда училищната политика на асоциацията, под ръководството и координацията на училищния ръководител в съответствие с изискванията на МОН и спецификата на училището.

(2) Съгласува формите на обучение с УС.

(3) Обсъжда и приема в края на всяка учебна година изготвения от училищния ръководител учебен план и график за следващата година.

(4) Обсъжда и приема учебни програми за обучение по специфичните предмети за училището и предучилищна подготвителна група, за които няма такива, одобрени от МОН.

(5) Oбсъжда и взема решения по резултатите от обучението.

(6) Взема решение за преместване на учениците от присъствена в дистанционна форма на обучение и обратно, от един клас в друг при установяване на проблем или несъгласие между учител, училищен ръководител, родител. При нужда се обръща за съдействие към РС.

Чл. 9.(1) ПС определя, одобрява и съгласува с УС и РС извънкласните дейности и прояви и приема програми за осъществяването им.

(2) Създава организация за подготовката и провеждането на училищните празници, с помощта на РС.

(3) Утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с УС и с РС.

Глава четвърта

Родителски съвет (РС)

Чл. 10. Родителски съвет се избира от минимум 50% от всички родители на ученици и деца, редовно записани за текущата учебна година. Състои се от минимум трима и максимум седем души, които избират помежду си председател. Не може да бъде член на РС нито действащ преподавател, нито управител, нито директор, нито какъвто и да било служител на учебните структури.

Чл. 11. Мандатът на родителския съвет е едногодишен. Членовете му могат да бъдат преизбирани неограничен брой пъти. Изборът се провежда в началото на учебната година и най-късно до началото на месец октомври.

Чл. 12. Родителският съвет се събира минимум два пъти годишно, в присъствието по възможност на учителите, но най-малкото на училищния ръководител. Събранията се протоколират, след което протоколите се съхраняват в архива на асоциацията.

Чл. 13. Родителският съвет:

- осъществява контрол върху дейността на училището, включително относно законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата; за целта има достъп до цялата документация на Културна асоциация „Паралел 43”Рим при определени от вътрешния правилник на асоциацията условия.

- обсъжда и прави предложения за решаването на текущи проблеми на училището заедно с Управителния съвет на асоциацията;

- съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални ресурси и контролира законосъобразното и целесъобразното им разходване заедно с Управителния съвет на асоциацията;

- съдейства за реализирането на обучението и за включване на родителите при организиране на извънкласната дейност заедно с Управителния съвет на асоциацията; за целта поддържа контакти с преподавателите, има право да назначава посещения на часове и да изразява необвързващо становище при определени от вътрешния правилник на асоциацията условия.

- подпомага обучението на ученици и участието им в извънкласните дейности заедно с Управителния съвет на асоциацията;

Чл. 14. Родителският съвет предоставя годишен доклад на дейността на училището, а председателят му подписва финансов отчет към МОН.

 

ЧАСТ III УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

Глава първа

Структура на учебното заведение

Чл. 15. Българско училище „Асен и Илия Пейкови” провежда обучение по БЕЛ, История и География на България .По същите предмети се осигурява завършване на обучение за съответен клас, а не придобиване на степен на образование. На учениците се предлагат и други дейности, задължителни или не с цел по-доброто овладяване на българския език, или свързани с опознаването на българските традиции и култура.

Чл. 16. Обучението в училище се провежда в следните степени :

- подготвителна група 4-годишни;

- подготвителна група 5-годишни;

- начален етап – I- IV клас ;

- прогимназиален етап – V-VII клас ;

- I гимназиален етап – VIII-X клас.

- II гимназиален етап – X – XII клас

Чл.17. Формите на обучение са присъствена и дистанционна (при заявено желание за дистанционна форма за съответната учебна година и при сформирана група).

 

Глава втора

Прием

Чл. 18. Приемат се деца и ученици от 4 до 21-годишна възраст, говорещи или не български. При нужда се провежда тест за определяне на съответния клас. Учениците се приемат както в началото, така и в хода на учебната година.

Чл. 19. В ПГ децата не се разделят по ниво на език, а по възраст – ПГ- 4-годишни и ПГ-5-годишни. Не се правят изключения от правилото за разпределение по випуск по причини, свързани с приятелска среда, братя и сестри, ниво на комуникативно-речеви умения или предпочитания за учител.

Чл. 20. (1) Приемът в първи клас се извършва при две условия:

1. - навършени 6 години в годината на записване в класа;

2. - владеещи в достатъчна степен активен български или много добър пасивен.

(2) Деца с недостатъчен пасивен български, включително и навършили 6 години, се записват в ПГ.

Чл. 21. Приемът на ученици, идващи от България, се извършва след предоставен от тях документ за завършен или текущ клас.

 

Глава трета

Организация

Учебни програми, хорариум и тематични разпределения

Чл. 22. (1) Обучението се провежда по учебни програми, одобрени от МОН , като учителите ги адаптират според хорариума.

(2) По извънкласна дейност (ИКД) програмите се изработват от преподавателя и се одобряват от ПС.

Чл. 23. (1) Годишният хорариум по БЕЛ отговаря минимум на посочения от МОН брой часове за българските училища в чужбина;

(2) Годишният хорариум по История и География на България отговаря на минимум от хорариума на българските учебни програми;

(3) Хорариумът за занятията по извънкласна дейност (ИКД) се определя от ПС по предложение на училищния ръководител и се одобрява от РС и УС през месец май за следващата учебна година. При налагаща се промяна, тя се въвежда през месец септември, не по-късно от един месец след началото на учебната година.

Чл. 24. Тематичните разпределения се изработват от преподавателите, съобразени с учебните програми, учебния план, хорариума и възрастовите особености на учениците в съответния клас. Одобряват се от Училищния ръководител в срок от един месец от началото на учебната година.

 

Училищен график

 

Чл. 25. Училищният график се изготвя от училищния ръководител и се приема от трите органа в началото на септември месец за настоящата учебна година.

Чл.26. Училищният график включва най-малко:

1. - Дата на откриване на учебната година.

2. - Дати на ваканциите съгласно италианския училищен календар, като се разполагат 34 учебни съботи (недели) (включително откриването).

3. - Дата на коледния празник на училището .

4. - Датите на пролетните празници .

5. - Дата на закриване на учебната година.

Чл. 27. (1) Училищният график се вписва в протокола на заседанието на РС.

(2) За спазването му отговаря училищният ръководител.

(3) Промени могат да бъдат предлагани от училищния ръководител, ПС, УС или РС само с обоснована молба вследствие особено обстоятелство. Разрешават се от училищния ръководител, след съгласуване с трите органа.

 

Учебен план

 

Чл. 28. Учебният план се изготвя от училищния ръководител и се приема от трите органа до края на септември месец за настоящата учебна година.

Чл. 29. Паралелки се откриват с минимум десет ученици, а втора паралелка - при над 25 ученици

Чл. 30. В учебния план се включват часове по ИКД.

 

Седмично разписание

 

Чл. 31. (1) Седмичното разписание се съставя от училищния ръководител, който го съгласува с учителите.

(2) Одобрява се от РС след проверка за съответствие с изискванията на МОН и на настоящия правилник.

(3) Одобрява се от УС след проверка за съответствие с настоящия правилник и бюджета.

Чл. 32. При съставянето му, училищният ръководител се съобразява с долуизброените фактори:

1. - учебния план,

2. - нормативната уредба за продължителност на часовете на МОН, доколкото това е възможно в организацията на обучение в съответния филиал;

3. - съвместимост с извънкласната дейност .

4. - междучасия.

Чл. 33. При официално изразено обосновано несъгласие с представеното разписание, се организира среща, включително виртуална, между трите органа, за да се достигне до оптимално приемлив вариант. Училищният ръководител изслушва доводите, съобразява се максимално с тези, които са в интерес на децата и учениците, но има право да не отчете всички в окончателното си решение.

Чл. 34. Управителният съвет изработва допълненията към трудовите договори, съобразени със седмичното разписание за учебната година.

 

Проверки, оценки и удостоверения

 

Чл. 35. Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез текущи и периодични проверки, както и чрез изпити. Формите за проверка и оценка са устни, тестови и други писмени и практически форми.

Чл. 36. Оценяването се извършва съгласно НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците на МОН.

Чл. 37. За евентуално удостоверяване на оценки ,предназначени за италианските училища, оценките се преобразуват от шестобална в десетобална система от училищния ръководител.

Чл. 38. Удостоверения за завършено обучение по БЕЛ, История и География на България се издават съгласно нормативната уредба за българските училища в чужбина. Ученици, посещавали половината часове, не получават удостоверение, освен ако останалата част от занятията са посещавани в друго българско училище.

 

Глава четвърта

Извънкласна дейност

Чл. 39. В училището се провеждат дейности, които не се изискват задължително по нормативната уредба за българските училища в чужбина, но са предвидени в учебния план за съответната учебна година.

Чл. 40. Участието в часовете се осъществява след предварително заявено желание от страна на родителя при записване на ученика, а отписването от съответната дейност се извършва след подадено уведомление от родителя до класния ръководител на детето.

Чл. 41. В училището се провеждат допълнителни извънкласни дейности като празници, посещения, конкурси и др. Те могат да са планирани и непланирани.

Чл. 42. (1) Планираните прояви се включват в училищния график, извън учебния план.

(2) Общоучилищните планирани прояви са:

1.Откриване на учебната година

2.Коледа

3.Баба Марта

4.Трети март /Пролетни празници

5.24 май

6.Закриване на годината

(3) На заседанието на РС през май се определя координатор за общоучилищните планирани прояви. При налагаща се промяна в началото на учебната година, тя трябва да се въведе официално най-късно до края на октомври, на първото задължително заседание на РС за текущата учебна година. Координаторът е доброволец и не може да е преподавател. Той може да е член на РС или на УС или да е външно лице.

(4) Тези прояви не са задължителни за учениците, но са задължителни за учителите.

Чл. 43. Училището може да предлага и организира и други прояви по избор, по желание, платени или не (хор, клубове по интереси – театър, кино, журналистика, фолклор, танци), извънурочни дейности, при които учителят извежда урока извън класната стая, както и посещения и съучастие на прояви на други организатори. Ако проявата не е планирана в началото на годината, то тя следва процедурата за непланирани прояви.

Чл. 44. Учители, членове на РС или управители имат право да предлагат непланирана извънкласна дейност или участие в извънучилищна дейност по време на учебната година. Подобни прояви се предлагат на общата мейл-листа на трите органа и се разрешават от училищния ръководител ако няма нужда от финансиране, или от училищния ръководител, след съгласуване с РС и УС в случай, че е необходимо финансиране.

 

Глава пета

Дистанционно обучение

Чл. 45. За дистанционно обучение могат да се запишат ученици, които поради географска отдалеченост, здравословен проблем или друга уважителна лична причина не могат да посещават присъствената форма на обучение.

Чл. 46. УС е задължен при подадени заявления за този тип обучение да поддържа електронна платформа и обучава учителите за провеждане на дистанционно обучение.

Чл. 47. Администратор на платформата е училищният ръководител. До нея имат достъп представител на РС и управител.

Чл. 48. Училищният ръководител поддържа актуален дневник с учениците, подлежащи на тази форма на обучение и изпълнява изискванията на нормативната уредба за българските училища в чужбина за нея.

 

Глава шеста

Сертификационна дейност

Чл. 49. Училището е изпитен център към европейски консорциум за оценяване на знания по чужди езици ДЕО, със седалище Софийски Университет в София, България.

Чл. 50. Консорциумът провежда две изпитни сесии в годината, по предварително изготвен график, за нива А1, А2, В1, В2, С1 и С2 по европейската езикова рамка. Изпитите са платени по тарифи, определени от ДЕО.

Чл. 51. (1) За организацията на изпитните сесии отговаря училищният ръководител, който се отчита пред УС за проведените изпити.

(2) Сесиите следва да бъдат широко рекламирани за набиране на външни кандидати.

(3) Училищният ръководител предлага и учители, които могат да кандидатстват за одобрени екзаминатори.

 

Глава седма

Вътрешен ред

Прием – записване

 

Чл. 52. (1) Приемат се деца и ученици от 4 г. в ПГ до 12-ти клас, говорещи или не български. Прием се извършва както в началото, така и в хода на учебната година.

(2) При нужда се провежда тест за определяне на съответния клас .

(3) Записването се прави въз основа на попълнен формуляр. При записване на дете в училище, родителите / настойниците се задължават да платят учебната такса в определения за това срок по начина, който са избрали при попълването на формуляра.

(4) Със записването на учениците,техните родители/настойници се запознават с

настоящия правилник и удостоверяват с подпис, че се задължават да го спазват.

 

Организация на учебните часове

 

Чл. 53. Занятията се провеждат всяка събота/неделя по разписание, което се публикува в сайта на училището.

Чл. 54. Адресите на всички филиали на училището са публикувани в официалната интернет страница на училището www.scuolabulgara.jimdo.com

Чл. 55. Посрещането и изпращането на учениците става както следва:

а) учениците трябва да са на входа в определения от седмичното разписание час.

б) след занятията родителите посрещат децата си на входа.

в) ако родител закъснява, упълномощава лице, което да вземе детето му. Дете, което не е прибрано, чака идването на родителя си , под наблюдението на класния си ръководител;

г) родителите на ученици от началния, прогимназиалния и гимназиален етап, които се прибират сами след учебните занятия, уведомяват писмено учителя.

д) във и извън сградата на училището учителите не носят отговорност за деца, предадени на техните родители.

 

Права и задължения на ученици и родители

Чл. 56. Учебен процес

1. Права на учениците

а) Ученикът има право да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение;

б) Той има право да бъде поощряван с морални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност.

в) Ученикът участва по свой избор в организираните от училището допълнителни извънкласни прояви.

г) Ученикът има право да получава индивидуална помощ от учителите съобразно специфичните си потребности, както и да бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности;

д) Той участва в работата на педагогическия съвет при обсъждане резултатите от обучението, награждаване и наказване на ученици. За целта учениците от гимназиалния курс излъчват представител.

2. Задължения на учениците:

а) Изисква се редовно посещаване на занятията. Всички часове се задължителни.

б) При отсъствие родителите на учениците се информират за взетия материал и домашните работи от учителите в училищната група. Учениците наваксват пропуснатото сами или с чужда помощ.

в) Домашните работи са задължителни.

3. Права на родителите:

а) Родителите имат право да получават информация за резултати от обучението

б) Родителите могат да отправят препоръки, предложения, въпроси, жалби, молби и сигнали към ръководството на училището и да получават отговор на тях.

4. Задължения на родителите:

а) Заплащат в срок предвидените такси;

б) При промяна на местоживеене, домашен и мобилен телефон, уведомяват училищния ръководител.

в) Родителите са длъжни да се явяват при покана от педагози или административни длъжностни лица в училището;

г) Родителите участват активно при избора на РС

д) Поддържането на редовен контакт с учителите е силно препоръчителен.

Чл. 67. Материална база

1. Права:

а) Ученикът има право да ползва безплатно училищната материално-техническа база в учебно време, както и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от училищния ръководител;

2. Задължения:

а) Учениците са длъжни да опазват учебните материали и помещенията. В случай на нанасяне на щета на имуществената база, родителите / настойниците обезщетяват причинените от ученика вреди. При повреждане или изгубване на учебник или книга, собственост на училището, се заплаща 15 евро.

б) Учениците не замърсяват класните стаи и двора на училището. Отпадъците се изхвърлят в предназначените за това места.

в) След края на учебните занятия, учениците трябва да оставят класните стаи чисти и подредени.

Чл. 69. Поведение

1. Преподавателският екип не си позволява обидно отношение, жестове или думи, които биха могли да наранят достойнството на учениците. Съответно учениците и техните семейства не си позволяват обидно отношение, жестове или думи спрямо учителите, настоятелите, съучениците или техните семейства.

2. Всяка проява на насилие, физическо или вербално, ще бъде санкционирана.

3.В час учениците не нарушават дисциплината и не пречат на работата на учителя и съучениците си. Нямат право да стават от мястото си, да се разхождат в класната стая, да я напускат без разрешението на учителя, да ядат, да пият, да говорят със съучениците си ….

Чл. 70. Безопасност

1.По време на учебните занимания и на междучасията учениците са под надзора на преподавателите си.

2.От съображения за сигурност им се забранява да влизат и излизат сами от сградата на училището извън определения час.

Чл. 71. Лични вещи

1.За междучасията децата нямат право да носят твърди топки, въжета, ластици, карти, електронни игри,ролери,тротинетки,велосипеди и други предмети, които биха могли да породят конфликтни или опасни за здравето ситуации (загуба, счупване, кражба, нараняване).

2. Препоръчва се на родителите да не позволяват на децата си да идват на училище със значителни парични суми или ценни предмети.

3. Училището и детската градина не носят отговорност за загубени или откраднати пред-

мети или пари.

Чл. 72. Електронни устройства

1. Използването без разрешение на учителя на мобилни телефони и други електронни устройства (пейджъри, mp3 и др.) е строго забранено по време на учебните занятия. Устройствата следва да бъдат изключвани при влизане в час.

2. При неспазване на това правило, се вземат от учителя и се получават обратно след края на часа.

3. При повторно нарушение учителят връща устройството на родителя.

Чл. 73. Абсолютно се забранява:

1. Внасянето и приемът на каквото и да е било лекарствено средство в училище;

2. Пушенето, внасянето и употребата на алкохол и/или наркотични вещества;

3. Внасянето в училище на всякакъв вид остри, режещи предмети, можещи да причинят наранявания или които представляват каквато и да е било заплаха.

Чл. 74. Достъп

1. Родители и външни лица нямат право да влизат в помещенията на училището.

2. Единствено членовете на УС и РС имат достъп до помещенията. Всяко друго лице следва да бъде поканено от правоимащите и да бъде придружавано от тях.

 

Наказания

Чл. 75. При неспазване на настоящия правилник се прилагат следните мерки:

1. Забележка

2. Порицание и уведомяване на родителите; Налага се от учителя или училищния ръководител, констатирали нарушението

3. Среща родител – ученик – учител – училищен ръководител;

4. Временно отстраняване от занятия; Налага се след проведено заседание на ПС по случая. На него присъстват и се изслушват извършилият нарушението ученик, неговите родители или настойници, евентуално представител на РС и ако трябва - негови съученици.

5. Изключване. Налага се след проведено заседание на ПС по случая. На него присъстват и се изслушват извършилият нарушението ученик, неговите родители или настойници, представител на РС и на учениците.

Чл. 76. Наказания се налагат само ако по-леки мерки или разговор с ученика не са достатъчни.

 

При спешен случай

Чл. 77. За да се реагира адекватно при спешен случай, родителите трябва да уведомяват училищния ръководител за евентуални промени в данните, попълнени в началото на учебната година при записването.

Чл. 78. При здравословен проблем с дете, преподавателят или училищният ръководител уведомява незабавно родителите му, които трябва да дойдат възможно най-бързо.

Чл. 79. При злополука с е извиква Бърза помощ и преподавател или училищният ръководител уведомява родителите.

Родители – Преподаватели

Чл. 80. (1) Преподавателите са длъжни да дават информация нa родителите/настойниците за организацията на работата в часовете, за уроците, за домашните, за тестовете и проверките на знанията, за постигнатите резултати, както и за поведението, старанието и работата в клас на учениците.

(2) За тази цел в началото на учебната година се организират родителски срещи по класове.

(3) В хода на учебната година родителски срещи се провеждат по преценка на учителя.

(4) През цялата учебна година преподавателите водят редовна комуникация по мейл или друго избрано мобилно приложение с родителите/настойниците.

Чл. 81. Ако родител желае да разговоря с учител по въпрос, свързан с учебновъзпитателния процес, може да поиска индивидуална среща.

 

ЧАСТ IV - УПРАВЛЕНИЕ

Глава първа

Педагогическо и кадрово управление

Чл. 82. Координацията между различните степени, класове и групи се осъществява от училищния ръководител.

Чл. 83. За приема, записването и разпределението на децата и учениците отговоря училищният ръководител. Той създава необходимата организация за това, поддържа регистъра на децата и учениците и координира достъпа на преподавателите до необходимите им актуални данни от него.

Чл. 84. Решение за издаване или неиздаване на удостоверение за завършено обучение се взема от училищния ръководител, съгласувано с ПС.

Чл. 85. Децата и учениците се награждават и наказват в съответствие с настоящия правилник от училищния ръководител по предложение или със съгласието на преподавателите им.

Чл. 86. Потребностите от човешки ресурс се определят от училищния ръководител и съобщават на УС.

Чл. 87. Педагогическият и непедагогическият персонал на учебното заведение се назначава и освобождава от УС на асоциацията по реда, определен в настоящия правилник.

Чл. 88. Персоналът е подчинен йерархично на училищния ръководител и се ръководи от него.

Чл. 89. Всяко новопостъпило лице подписва заедно с договора си длъжностна характеристика и декларация за запознаване с настоящия правилник.

Чл. 90. Всяка нова длъжностна характеристика се изработва от училищния ръководител и съгласува с ПС и УС.

Чл. 91. Персоналът се представлява пред УС и РС от училищния ръководител.

Чл. 92. Разпределението на преподавателската работа и длъжностното разписание на учителите и персонала се утвърждават поименно от училищния ръководител съгласно предписаните в настоящия правилник норми.

Чл. 93. Отсъствия, заместване и всякакви промени в разписанието се управляват от училищния ръководител, който ги съобщава надлежно на УС и ги регистрира в съответната документация.

Чл. 94. Персоналът се награждава и наказва в съответствие с трудовото законодателство и настоящия правилник от училищния ръководител.

 

Глава втора

Документално и материално-техническо управление

Чл. 95. (1) УС на асоциацията осигурява подходящи помещения за провеждане на обучението и ИКД.

(2) За целта съгласува решенията си, свързани с материалната база с училищния ръководител и РС, сключва договори и упълномощава училищния ръководител да го представлява по тях и да осигурява изпълнението им.

Чл. 96. Разпределението на класните стаи и кабинети се извършва от училищния ръководител, съгласувано с ПС.

Чл. 97. (1) УС на асоциацията е длъжен да осигури достатъчен материално-технически ресурс за осъществяването на образователната дейност в учебното заведение.

(2) В края на всяка учебна година училищният ръководител представя заявки за учебници, помагала, пособия и необходима техника за следващата учебна година.

(3) Закупуването, използването и съхранението им се организира от училищния ръководител, който разпределя отговорността на преподавателския персонал.

(4) При загуба и увреждане поради небрежност, персоналът или училищният ръководител поемат разходите по възстановяването им.

Чл. 98. (1) В учебното заведение се води задължителна документация съгласно нормативната уредба за българските училища в чужбина.

(2) За организацията на правилното и редовно водене и съхранението й отговоря училищният ръководител, който издава всяка година заповед за реда на поддържането й и контролира изпълнението му от страна на персонала.

(3) Друга документация може да се поддържа и съхранява в учебното заведение със съгласието на УС, РС и училищния ръководител, ако не противоречи на законови разпоредби за работа с лични данни.

Чл. 99. Удостоверения, служебни бележки, атестации, грамоти и други документи, свързани с дейността на учебното заведение, носещи печата и логото на асоциацията се издават от УС или училищния ръководител.

Глава трета

Бюджетно-финансово управление

Чл. 100. Училищната дейност на асоциацията се финансира от субсидията на българското правителство, от родителски такси, от дарения, от други приходи от дейности на учебното заведение.

Чл. 101. (1) Бюджетът се изработва от УС по предложение на училищния ръководител въз основа на учебния план и нуждите на учениците.

(2) Изработва се проектобюджет през юни за следващата учебна година по следния начин:

- Разходи: Обща сума за заплати по учебен план и за училищен ръководител Наем Учебници, помагала и пособия

- Приходи: Субсидия + Остатък от предишна година . При недостиг на приходи се определя родителска такса за обезпечаване на разликата. Отчитат се необходимите намаления за провеждане на социална политика на асоциацията.

Чл. 102. РС проверява законосъобразността и целесъобразността на така изготвения бюджет.

Чл. 103. (1) В началото на учебната година и най-късно до 15 октомври, проектобюджетът се актуализира, като се дава свобода на действие на училищния ръководител в неговите актуални рамки за разходи по делегираните му дейности.

Чл. 104. За изпълнението на бюджета отговорят съвместно училищният ръководител и президентът на асоциацията.

 

Глава четвърта

Трудово-правни отношения

Назначаване и освобождаване на училищен ръководител

Чл. 105. (1) Училищният ръководител се назначава от УС чрез процедура на подбор по документи и събеседване с кандидатите (интервю).

(2) Поставените изисквания отговорят на приложената длъжностна характеристика.

(4) Между страните се сключва договор.

Чл. 106. Освобождаването на училищен ръководител следва процедурата, предвидена от българското законодателство.

 

Назначаване и освобождаване на преподаватели и помощен персонал

 

Чл. 107. (1) За процедурата за подбор на преподаватели и помощен персонал отговаря училищният ръководител.

(2) Започва се процедура за назначаване когато :

1. има вакантно място;

2. отваря се ново място.

(3) Решение за отваряне на ново работно място се взема от УС.

(4) За набиране на кандидати училищният ръководител прилага прозрачни методи – публикува обява на сайта на училището или на други партньорски сайтове, консултира база данни от спонтанни кандидатури и др.

(5) Първоначален подбор се извършва въз основа на професионалната автобиография и придружаващото писмо на кандидатите.

Чл. 109. Решение за назначаване се взема от УС след обсъждане на кандидатурите от лицата присъствали на срещата. Доколкото това е възможно, решението се взема с консенсус. Ако се наложи гласуване, не може да бъде назначен кандидат, който не получава гласа на училищния ръководител.

Чл. 110. Договор за назначение се подготвя и сключва от УС.

Чл. 111. При постъпване, всеки учител или служител е длъжен да се запознае с настоящия правилник, за което подписва декларация.

Чл. 112. Освобождаване на преподавател или помощен персонал се извършва с решение на УС съгласно процедурите предвидени българското законодателство.

 

Норми на взаимоотношения

Чл. 113. Всички работещи в училището са длъжни:

1. Да спазват общоприетите норми на поведение, наложени от характера на работата, като зачитат личното достойнство, съблюдават етичните правила и не накърняват авторитета или достойнството на работещите в училището, учениците и гражданите, посещаващи училището.

2. Да съблюдават професионалната и колегиална етика на взаимоотношения.

3. Да подпомагат дейността на колегите си, да работят в екип

Чл. 114. Всички се задължават да не разпространяват информация, уронваща доброто име на работодателя, училището и работата на екипа, независимо от това, до колко са достоверни, в случай, че влошават отношенията с родителите и обществеността.

Чл. 115. Училищният ръководител, съгласувано с УС, съдейства за организацията на заседанията на РС, общите родителски събрания, ученически прояви, както и за срещи с родители и всички прояви на ИКД по смисъла на настоящия правилник.

Чл. 116. Забранява се на служителите да разпространяват поверителни сведения за училището.

 

Глава пета

Комуникации

Външни комуникации (Връзки с обществеността)

Чл. 117. УС определя едно или повече лица за:

1.Връзки с обществеността – МОН, посолство, АБУЧ, ДАБЧ, медии, българо-италиански дружества и др.

2. Поддръжка на интернет сайт

3. Участие в социалните мрежи

Чл. 118. (1) Логото, символите на асоциацията се използват от УС и училищен ръководител или от упълномощено от тях лице

(2) Печатът се използва само от УС и училищен ръководител (без право на упълномощаване)

Вътрешни комуникации

Чл. 119. УС осигурява и поддържа мейл-листа, с които осигурява комуникациите във всеки от трите органа, между тях и между училище-родители-ученици. Осигурява листа за членовете на асоциацията.

Чл. 120. Всички лица, имащи достъп до личните данни на учениците, родителите, членовете на асоциацията, подписват декларация за неразпространение и за неизползване на същите извън долуизброената листа и извън целите, за които са предназначени.

 

ЧАСТ V - КОНТРОЛ

Глава първа

Контролна дейност – общи положения

Чл. 121. Предмет на контрол са:

1. Кадровото, материално-техническото и информационно осигуряване на училището.

2. Приложението и изпълнението на нормативните актове.

3. Законосъобразното и целесъобразно разходване на държавната субсидия

4. Дейността на директора, учителите и останалия персонал в училищата.

5. Правилното водене и съхраняване на училищната документация.

6. Учебно-възпитателната работа на учителите по отделните учебни предмети и професионални направления.

Чл. 122. Видовете контрол са:

1. Педагогически

2. Административен

Чл. 123. Формите на контрол са:

1. Превантивни проверки – в първите шест месеца на новоназначен служител

2. Текущи проверки – планирани и внезапни

3. Цялостни и тематични проверки;

4. Анкети и наблюдения;

5. Проверки по сигнали и жалби

Глава втора

Организация на контрола

Педагогически контрол

Чл. 124. Училищният ръководител проверява:

1. Организацията на УВР на учителите и пом. персонал в учебните часове

2. Изпълнението на препоръките, дадени след проверките

3. Провеждането на сертификационни изпити

Чл. 125. Училищният ръководител планира проверките в началото на учебната година и запознава ПС и РС с подготвения план.

Чл. 126. Анкетите се съгласуват с РС.

Административен контрол

Чл. 127. Училищният ръководител проверява:

1. Прилагането на нормативната уредба в училището и детската градина

2. Спазването на правилника за вътрешния ред

3. Спазването на трудовата дисциплина и седмичното разписание

4. Правилното водене и съхраняване на училищната документация

5. Дейността на персонала

6. Опазването на материалната база

Чл. 128. РС проверява:

1. Кадровото, материално-техническото и информационно осигуряване на училището и детската градина.

2. Приложението и изпълнението на ПМС.

3. Законосъобразното и целесъобразно разходване на държавната субсидия

4. Наличността на изискваната от МОН училищна документация

5. Спазването на седмичното разписание

Чл. 129. УС проверява:

1. Прилагането на нормативните актове

2. Спазването на трудовата дисциплина

3. Воденето и съхраняването на документацията по трудово-правните отношения с персонала

4. Опазването на материалната база

5. Дейността на директора

Чл. 130. За целите на контрола, училищният ръководител поддържа :

1. Книга за контролна дейност, в която се регистрират констативните протоколи (по приложен образец)

2. Книга за заповеди, където се съхраняват препоръките със срок за отстраняване на пропуските

Чл. 131. Изпълнението на заповедите се проверява чрез последващ контрол.

Чл. 132. Училищният ръководител се отчита за извършените проверки на срочния и годишния ПС

Чл. 133. За целите на документалния и финансов контрол се въвежда следната система за информационен достъп:

1. Регистър на учениците

а) Съставя се и се поддържа от училищен ръководител.

б) Постоянен достъп имат училищен ръководител, УС и РС (най-малко председател).

в) Всички членове на РС, УС и ПС подписват декларация за неразпространение на лични данни и се задължават да не ги използват извън целите на учебно-възпитателния процес

2. Достъп до документация и архив на училището

а) поддържа се във физически и електронен вид (дропбокс) от училищен ръководител и УС.

б) постоянен достъп имат училищен ръководител, УС, РС (най-малко председател)

3. Достъп до хостинга

а) администрира се от УС.

б) постоянен достъп имат училищен ръководител, управител и председател на РС (за да се гарантира сигурността на ползване на мейл-листите).

4. Достъп до банка

а) Освен председател, може да има и друг управител-администратор на банковите сметки.

б) постоянен достъп има и председателят на РС за разпределение на финансовата отговорност по субсидията. в) председателят на РС няма право на никакво действие по банковите сметки, освен при писмено упълномощаване от УС за определена цел или дейност.

 

Глава трета

Санкции

Чл. 134. Извършените от ученици и родители нарушения на училищните правила и тяхното санкциониране са предвидени в раздела за вътрешния училищен ред.

Чл. 135. Извършените от членове на Родителския съвет нарушения на настоящия правилник и тяхното санкциониране се разглеждат на заседание на РС и при установена тежест или повтаряемост могат да бъдат наказани с предложение за изключване от състава на РС. То може да бъде придружено с временно преустановяване на правомощията на нарушителя до решението на общото родителско събрание.

Чл. 136. Извършените от членове на Управителния съвет нарушения на настоящия правилник и тяхното санкциониране се разглеждат на заседание на УС и при установена тежест или повтаряемост могат да бъдат наказани с предложение за изключване от състава на УС. То може да бъде придружено с временно преустановяване на правомощията на нарушителя до произнасяне на общото събрание на асоциацията.

Чл. 137. (1) Извършените нарушения на настоящия правилник от учители и служители се санкционират със следните дисциплинарни мерки :

1. Забележка

2. Порицание

3. Предупреждение

4. Уволнение

Чл. 138. Първите две мерки по горната алинея се налагат от училищния ръководител или УС, а последните две - от УС.

Чл. 139. Забележка се налага от училищния ръководител или УС, след разговор с нарушителя и се вписва в заповед, заедно с препоръка за отстраняване на нарушението. Налагането на тази степен на дисциплинарно наказание няма други последици ако не се повтаря.

Чл. 140. Порицание се налага от училищния ръководител или УС, след разговор с нарушителя, който има право да покани колега, член на УС или РС на този разговор. Вписва се в заповед, заедно с препоръка за отстраняване на нарушението. УС се уведомява за налагането на санкцията. Всяко удостоверение или препоръка, издавана на нарушителя в продължение на три години след налагането й, ще съдържа информация за извършеното нарушение. Всяко последващо нарушение в продължение на три години ще води до предупреждение.

Чл. 141. Предупреждение е дисциплинарно наказание, което се налага от УС за тежко или систематично нарушение на настоящия правилник. За установяването му се провежда разговор между училищния ръководител и нарушителя, в присъствие на президента. Нарушителят има право да покани колега, член на РС или УС на този разговор. Училищният ръководител уведомява ПС за налагането на санкцията, която се вписва в заповед, заедно с препоръка за отстраняване на по-нататъшни нарушения. Информация за нарушението ще бъде вписвана във всяка препоръка или удостоверение, издавани на нарушителя, в продължение на три години от налагането на дисциплинарната мярка.

Чл. 142. Уволнение се предприема единствено от УС, вследствие обосновано писмено предложение на училищния ръководител и съгласно условията на италианското трудово законодателство.

Чл. 143. Учители и служители на училището, нарушили трудовата дисциплина или други свои задължения, произтичащи от трудовото законодателство, настоящия правилник или други издадени въз основа на него нормативни актове, не могат да се санкционират с глоби или други финансови санкции, освен с намаляване на премии за редовност, вследствие неизвършен труд.

Чл. 144. Дисциплинарните мерки и евентуалните намаления на премии следва да бъдат навременни, възпиращи и съразмерни.

 

 

 Завърши участието на училището в европейската програма "Еразмус +" 2016 -2018 г. на тема: 

“Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на своите столици“ ID - 2016-1-BG01-KA201-023726,

заедно с Първа английска гимназия, София (Координатор)  и  Грийв Гимназиум, Копенхаген.

Занятията се провеждат:

Рим-всяка събота от 14.30 до 18.30 ч.

piazza Borgoncini Duca, 5

Нетуно-всяка неделя от 10 до 14 ч. 

via S.Benedetto Manni, 6-Nettuno (RM)

Ладисполи- събота от 14.30 до 18.30

piazza G.Falcone - 00055 Ladispoli (RM)

Кастильоне дел Лаго - неделя от 14.30 до18.30 ч. -

Салерно -  неделя 9.30 до 13.30 и от 14.30 до 18.30 - via Picenza,30, 84131 Salerno(SA)

Контакти:

Детелина Кирилова

(Директор на училището)

тел. 0039/3278210061

 

Венета Ненкова

(Президент на Асоциацията)

 Тел.0039/348 35 30 943

 

Mail:scuolabulgara@gmail.com