Статут

 

Статут

 

 

 

Културна Асоциацияс идеална цел

 

 Паралел 43”

 

 

 

 

 

Одобрен от Общото Събрание на "Паралел 43" на 07 май 2015.

 

 

 

Чл. 1 – Създаване, седалище и продължителност

 

 

Създаване на културна асоциация  с името“Паралел 43”, която е  безпартийна и с нестопанска цел. “Паралел 43”  е със седалище на via Fulvio Bernardini, 50 - 00142 Roma. Може да открива представителства и офиси  в Италия и чужбина.

 

Паралел 43” има неограничен срок на действие.

 

 

 

Чл. 2 - Цели


Основната цел на сдружението е да промоцира българските култура и език в Италия, културни,  художествени и туристически дейности,  като по този начин  допринася за културното развитие на своите членове, както и за тяхното пълно езиково, човешко и социално формиране. Особено внимание ще бъде отделено на културния обмен между България и Италия.

 

Културната асоциация развива следните дейности:
Културни събития: насърчаване и управление на изложби, културни събития, конференции, лекции, дебати, семинари, прожекции на игрални и документални филми, концерти, лекции, дискусии с институциите, проекти и международни партньорства, създаване и управление на документационни центрове, архиви и банка-данни;
Формиране: организиране на курсове за български език и култура, насочени към деца и възрастни, които искат да изучават български език и култура;
Българското Неделно Училище "Асен и Илия Пейков" е неразделна част от сдружението и притежава отделен  независим Управителен съвет, съставен от Директор, Зам. Директор, Адм. Директор, представител и заместник представител на комитета на родителите;
Набиране на средства:  осъществява дейности за набиране на средства за културни проекти, които ще насърчава и подкрепя, чрез създаване на връзки с и между обществени и частни организации.
Издателска дейност: създаване на вестник и уебсайт, касаещ българите в Италия; публикуване на книги, свързани с дейността на сдружението и всяка друга тема, която касае българите в Италия, историята и отношенията между двете страни.

 

 

 

Чл. 3 - Членове

 

Културна Асоциация Паралел 43 е насочена към всички, които са заинтересовани от реализирането на поставените цели и са съпричастни към нейния дух и идеали.

 

- Членове-основатели, всички онези, подписали Учредителния акт.

 

- Редовни членове, всички онези, които отправят писмено запитване и участват в дейностите на Асоциацията. Приемането на нови членове става чрез представянето им от страна на редовно записан член.

 

- Членове-поддръжници, с техния принос поддържат дейността и проектите на Асоциацията.

 

- Почетни членове, всички онези, които с тяхната личност и професия допринасят за валоризиране на Асоциацията и допринасят за нейния престиж. Тези членове не подлежат на заплащане на асоциативната квота. Записаните се задължават да плащат годишен членски внос, който се смята като самофинансиране, а неговата стойност се определя от Управителния Съвет.

 

Членството се загубва при отсъствие, задлъжняване, изключване, при продължително бездействие за повече от година. Управителният Съвет може да изключи член, чието държание е в контраст с целите, принципите и/или наредбата на Асоциацията или което би ѝ навредило.

 

Всички записани членове участват в Общото Събрание с право на глас.

 

 

 

Чл. 4 – Органи на Асоциацията

 

Органите на Асоциацията са Общото Събрание на членовете и Управителния Съвет съставен от: Президент, Зам. Президент, Секретар, Касиер и Зам.Касиер.

 

 

 

Чл. 5 – Общо Събрание на членовете

 

Общото Събрание включва всички редовни членове, които редовно плащат членския внос. То е ръководено от Президента или в случай на отсъствие от Зам. Пезидента или от член на Управителния Съвет. Общото Събрание на членовете се свиква от Президента по редовен път поне веднъж годишно и извънредно всеки път , когато е необходимо или изискано поне от една трета от записаните членове. Свикването на Събранието става чрез уведомяване на датата, часа, мястото и списък с точките, които ще бъдат разгледани в Дневния ред. Всеки член има право на един глас. Решенията на Събранието се отбелязват в Протокол подготвен и подписан от Секретаря и Президента.

 

Чл. 6 – Управителен Съвет

 

 

Управителният Съвет е съставен от петима членове, избрани от Общото Събрание: Президент, Зам. Президент, Секретар, Касиер и Зам.Касиер. Те се избират всяка година и могат да останат на длъжност до отзоваването им или до подаване на оставка, като се избират из между ефективните членове. Всеки член на Управителния Съвет може да бъде преизбран. В случай на оттегляне на член от Управителния Съвет, трябва да бъде избран нов на негово място между свободните от длъжност членове.

 

Ако поради някаква причина няма мнозинство на Съветниците, въпреки въвеждането на всички неизбрани кандидати, целият Управителен Съвет да се смята за свален и да се пристъпи към избор на нов на редовно Общо Събрание.

 

Управителния Съвет се събира в седалището или друго място всеки път, когато Президентът сметне за необходимо и когато е поискано от поне 2 души от асоциацията.  Според правилника свикването става поне 3 дни преди събирането, освен при спешни случаи, при което това може да се случи по телефон или мейл. Заседанията на Общото Събрание се смятят за валидни при наличието на поне половината членове. Решенията се смятат за валидни само, ако са одобрени с мнозинство на присъстващите членове. Решенията на Управителния Съвет трябва да бъдат съпътствани с протокол, който трябва да бъде изготвен от Секретаря. Ако член на Управителния Съвет отсъства без причина от три поредни събрания, трябва да се смята автоматично за освободен и заместен от член без длъжност, до естествения завършек на мандата.

 

 

Чл. 7 - Президент

 

 

Президентът на Асоциацията я представлява пред трети лица и административно. Той може да упълномощи Касиера и/или Секретяря да се разпорежда с банковата сметка на Асоциацията. Той носи пълната отговорност за управлението и добрия ход на социалната дейност в пълна прозрачност пред членовете. Президентът подписва административните актове, които обвързват Асоциацията, както с членовете, така и с трети лица. Президентът отговаря за изпълненията и решенията на Общото Събрание и Управителния Съвет.

 

 

 Завърши участието на училището в европейската програма "Еразмус +" 2016 -2018 г. на тема: 

“Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на своите столици“ ID - 2016-1-BG01-KA201-023726,

заедно с Първа английска гимназия, София (Координатор)  и  Грийв Гимназиум, Копенхаген.

Занятията се провеждат:

Рим-всяка събота от 14.30 до 18.30 ч.

piazza Borgoncini Duca, 5

Нетуно-всяка неделя от 10 до 14 ч. 

via S.Benedetto Manni, 6-Nettuno (RM)

Ладисполи- събота от 14.30 до 18.30

piazza G.Falcone - 00055 Ladispoli (RM)

Кастильоне дел Лаго - неделя от 14.30 до18.30 ч. -

Салерно -  неделя 9.30 до 13.30 и от 14.30 до 18.30 - via Picenza,30, 84131 Salerno(SA)

Контакти:

Детелина Кирилова

(Директор на училището)

тел. 0039/3278210061

 

Венета Ненкова

(Президент на Асоциацията)

 Тел.0039/348 35 30 943

 

Mail:scuolabulgara@gmail.com